Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości
Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis Projektu

Projekt Flagowy (PF) Earth System Science Core Facility (ESSCF) jest projektem realizowanym w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene przez trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Geografii i Geologii. PF ESSCF ma realizować cele POB Anthropocene oraz cele i zasady programu ID.UJ, w tym realizację filarów zasady 4*I, tj. internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności i integracji.

Cele projektu:

a) Utworzenie centrum badawczego systemu ziemskiego do oceny stopnia i rodzaju antropopresji w strefie krytycznej Ziemi.

Projekt Flagowy ESSCF ma na celu utworzenie centrum badawczego systemu ziemskiego ukierunkowanego na prowadzenie badań nad oceną stopnia i rodzaju antropopresji w strefie krytycznej Ziemi (pedosfera, hydrosfera i atmosfera) obejmującej całą biosferę. Wydziały uczestniczące w projekcie prowadzą zaawansowane badania w pokrewnych dyscyplinach naukowych nad zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, a Projekt Flagowy umożliwi im szerszą niż dotychczas współpracę interdyscyplinarną, przekraczającą granice administracyjne wydziałów, formalnego podziału na dyscypliny naukowe oraz prowadzonych kierunków studiów.

b) Wprowadzenie wspólnego modelu zarządzania infrastrukturą badawczą w oparciu o model core facility.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej i nowej aparatury, nie tylko na potrzeby jednostki macierzystej, ale także na potrzeby innych jednostek UJ oraz kontrahentów zewnętrznych. Model będzie opierał się na pełnej otwartości laboratoriów na zasadzie kart współdzielenia infrastruktury badawczej.

c) Rozwój umiejętności kadry technicznej.

Nowoczesna aparatura badawcza otwiera niesamowite możliwości naukowe, ale wymaga bardzo wyspecjalizowanej kadry pomocniczej. Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji pracowników (poprzez szkolenia oraz program motywacyjny). Przewiduje się również stworzenie nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu:

a) Zakup i wytworzenie nowoczesnej aparatury badawczej, w tym mobilnego laboratorium do prowadzenia badań w warunkach terenowych.

b) Przygotowanie oferty/zasad korzystania ze sprzętu oraz wiedzy ekspertów dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

c) Promocja i rozpowszechnianie informacji o możliwościach eksperymentalnych laboratoriów UJ w zakresie badań środowiskowych (w ramach PF możliwe będzie również udostępnianie aparatury wydziałowej innej niż zakupiona w ramach realizacji projektu).

d) Szkolenia (podnoszenie kwalifikacji), etaty, dodatki dla pracowników technicznych, inżynieryjnych i administracyjnych.

e) Wprowadzenie wspólnego modelu zarządzania infrastrukturą badawczą opartego na modelu core facility (dostępność analiz laboratoryjnych na podstawie kart udostępniania infrastruktury badawczej).